SelectClever

Licensbetingelser

1            LICENSOMFANG

Disse licensbetingelser dækker enhver brug af ”Løsningen” (nærmere defineret nedenfor). Hvis Licenstager anvender Løsningen, er det ensbetydende med, at Licenstager accepterer disse vilkår. Såfremt Licenstager ikke acceptere vilkårene, må Licenstager ikke anvende Løsningen.

 

2            Definitioner

2.1        ”Løsningen” henviser til den af Licensgiver udviklede webportal (selectclever.dk), med den tilhørende kildekode som Licenstager opnår brugsret til, og som har til formål at hjælpe Licenstager til, via app-adgang eller web-adgang, nemt og overskueligt at finde en daginstitution til sit barn tilpasset individuelle behov.

Løsningen omfatter tillige følgende:

a)     Enhver tilretning af Løsningen i form af moduler og/eller kundespecifikke tilretninger, som er udviklet af Licensgiver.

b)     Enhver form for dokumentation vedrørende Løsningen, som er udviklet af Licensgiver, herunder brugerdokumentation, manualer mv.

c)      Eventuelle programrettelser, patches eller opdateringer til Løsningen, som er udviklet af Licensgiver.

Løsningen understøtter udelukkende de i systemdokumentationen angivne standarder, integrationer og platforme.

2.2        ”Licensgiver” betyder Selectclever ApS, c/o Artur Stryjak, Kvisten 35, 9260 Gistrup, CVR-nr. 37137561.

2.3        ”Licenstager” betyder den fysiske eller juridiske person, som har accepteret disse licensvilkår.

2.4        ”Opdateringer” henviser til nye versioner af Løsningen, som Licensgiver måtte udbyde.

3            Licensrettens omfang

3.1        Licenstager tildeles følgende brugsret til Løsningen:

a)     Ret til at bruge Løsningen som leveret af Licensgiver (brugsret).

b)     Ret til at bruge Løsningen til Licenstagers eget formål og interne drift.

c)      Brugsretten er tidsubegrænset så længe den er tilgængelig og ikke overdragelig.

d)     Retten er ikke-eksklusiv, hvorved forstås, at Licensgiver er berettiget til at sælge Løsningen til andre og i øvrigt disponere over Løsningens og rettighederne hertil.

e)     Retten er global.

f)      Retten tildeles på, og er betinget af overholdelsen af, de vilkår og med de begrænsninger, der følger af disse licensbetingelser i øvrigt. Ved manglende overholdelse heraf, bortfalder den tildelte ret.

3.2        Løsningen er licenseret og ikke solgt. Denne aftale giver således kun de rettigheder til at bruge Løsningen, der fremgår udtrykkeligt af punkt 3.1; enhver anden ret forbeholdes og tildeles ikke. Licenstager må f.eks. ikke foretage følgende handlinger uden Licensgivers samtykke:

a)     Omgå de tekniske begrænsninger i Løsningen.

b)     Foretage reverse engineering, dekompilering eller disassemblering af Løsningen.

c)      Kopiere Løsningen, dokumentationen, manualerne mv.

d)     Distribuere Løsningen.

e)     Offentliggøre Løsningen, så andre kan kopiere den.

f)      Leje, lease eller udlåne Løsningen.

g)     Benytte Løsningen til undervisning eller servicebureauvirksomhed.

h)     Overdrage Løsningen.

i)      Anvende Løsningen til kommercielle softwarehostingtjenester.

j)      Ændre Løsningen.

k)     Bruge Løsningen til tredjemands formål eller tilgængeliggørelse for tredjemands brug.

l)       Selv eller gennem tredjemand vedligeholde eller videreudvikle Løsningen.

m)    Oversætte Løsningen fra objektkode til kildekode (reverse engineering).

3.3        Ovenstående gælder dog ikke i det omfang, sådanne handlinger udtrykkeligt, og på trods af disse begrænsning, er tilladt i medført af ufravigelig lovgivning.

4            Rettigheder

4.1        Løsningen og den tilhørende kode er beskyttet af ophavsretslovens regler. Licensgiver har ejendomsretten og alle immaterielle rettigheder til Løsningen udviklet af licensgiver, forretningskoncepter og lignende samt skriftligt materiale, herunder dokumentation, uddannelsesmateriale eller rapporter udarbejdet af Licensgiver. Dette gælder både nuværende som fremtidige udgaver og versioner.

4.2        Licenstager er uberettiget til at bryde eller ændre eventuelle sikkerhedskoder, ligesom Licenstager er uberettiget til at ændre eller fjerne angivelser i/på Løsningen ind-/påsat af producenten om rettighedsforhold, varemærker eller lignende. Enhver uberettiget brug af Løsningen vil medføre ophævelse af licensen.

4.3        Licenstager indestår overfor Licensgiver for at have de fornødne rettigheder til alt data og andet materiale, som Licenstager uploader eller tilkendegiver på Løsningen. Enhver overtrædelse heraf giver Licensgiver ret til, med øjeblikkelig virkning, at ophæve disse licensvilkår.

4.4        Licensgiver forbeholder sig en ubegrænset ret til at redigere eller slette alt data og andet materiale, som dels ikke opfylder rettighedskravet i pkt. 4.3 og som dels kunne virke stødende eller krænkende mod den almindelige samfundsopfattelse.

5            Krænkelse af tredjemands ret

5.1        Licensgiver indestår over for Licenstager for, at Løsningen ikke krænker tredjemands immaterielle rettigheder. Såfremt tredjemand med henvisning hertil gør indsigelser mod Licenstagers brug af Løsningen, er Licenstager forpligtet til straks at underrette Licensgiver herom. Licensgiver overtager herefter sagen og de med sagen forbundne omkostninger, og Licensgiver har under alle omstændigheder ret til for egen regning at overtage sagen og følgelig gennemføre en retssag eller indgå forlig vedrørende de påståede krænkelser.

5.2        Såfremt tredjemand gør indsigelser mod Licenstagers anvendelse af Løsningen, er Licensgiver berettiget til at ophæve disse licensvilkår med øjeblikkelig virkning. Herefter kan Licenstager ikke rejse yderligere krav mod Licensgiver i denne forbindelse.

6            Retsstridig aktivitet

6.1        Licenstager er forpligtet til at overholde, og er direkte ansvarlig for, at alle andre juridiske enheder/fysiske personer, der får adgang til Løsningen overholder, disse licensvilkår samt Ophavsretsloven i øvrigt.

6.2        Licensgiver er berettiget til at forhindre brug i strid med vilkårene ved nedlæggelse af fogedforbud uden sikkerhedsstillelse.

6.3        Licensgiver er berettiget til at ophæve disse licensvilkår ved Licenstagers væsentlige misligholdelse heraf, herunder overskridelse af licensrettens omfang.

7            Tredjepartssoftware

7.1        Licenstager er gjort udtrykkeligt opmærksom på, at der ikke ved disse vilkår er taget stilling til Licenstagers brug af tredjepartssoftware. Denne brug vil i det hele være at regulere i henhold til den enkelte producents egne vilkår, og Licensgiver er således ikke ansvarlig for, at der i disse vilkår kan være indeholdt skærpelser eller indskrænkninger i den brugsret, Licenstager indrømmes i henhold til disse vilkår.

7.2        Har Licensgiver udviklet Løsningen eller tilretning, som skal fungere i sammenhæng med tredjepartssoftware, vil disse betingelser alene dække tilretningerne, mens tredjepartssoftwaren vil være underlagt producentens/rettighedsindehaverens vilkår.

7.3        Tilsvarende kan der være linket til tredjepartsløsninger. Licensgiver påtager sig intet ansvar i denne forbindelse.

8            Ansvarsbegrænsing

8.1        Løsningens ydeevne vil variere afhængig af hardwareplatform, softwareinteraktion, konfigurationen af Løsningen og andre faktorer. Licensgiver påtager sig derfor intet ansvar herfor.

8.2        Løsningen er hverken fejltolerant eller fri for fejl, konflikter eller afbrydelser, og Licenstager er indforstået med, at der i Løsningen kan forekomme mindre væsentlige fejl og uhensigtsmæssigheder, som ikke påvirker brugen af Løsningen nævneværdigt. Licensgiver garanterer ikke, at sådanne forhold afhjælpes. En eventuel afhjælpning vil under alle omstændigheder af Licensgiver kunne blive henlagt til udsendelse af en evt. ny version af den pågældende Løsning.

8.3        Licensgivers ansvar omfatter i øvrigt ikke:

a)     fejl opstået som følge af installation foretaget af andre end Licensgiver eller som følge af Licenstagers anvendelse af Løsningen i sammenhæng med anden tilbehør/software, som direkte eller indirekte påvirker produkternes funktion,

b)     fejl opstået som følge af ændringer eller indgreb, som ikke er sket i overensstemmelse med Licensgivers instruktioner, og

8.4        Licensgiver er ikke ansvarlig for Løsningens rentabilitet eller brugbarhed til et bestemt formål eller for opnåelsen af et bestemt resultat.

8.5        Licensgiver har produktansvar i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Licensgiver sig intet produktansvar.

8.6        Licensgiver er i alle tilfælde ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, skader forårsaget af IT-virus, driftstab, tab af goodwill, mistede besparelser, tab af data og omkostninger til disses reetablering.

9            Force majeure 

9.1        Licensgiver er ikke ansvarlig for manglende opfyldelse af Licensgivers forpligtelser, herunder, men ikke begrænset til forsinkelse/eller mangler der kan henføres til forhold, over hvilke Licensgiver ikke er herre, og hvis indtræden Licensgiver ikke ved aftalens indgåelse burde have taget i betragtning og ej heller burde have undgået eller overvundet efterfølgende.

10         Overdragelse 

10.1     Overdragelse af Løsningen til tredjemand er ikke tilladt.

10.2     Ved enhver overdragelse ophører Licenstagers licens til Løsningen.

11         Vedligeholdelse  

11.1     Licensgiver vil løbende vedligeholde og sikre udvikling af Løsningen ved at foretage opgraderinger af Løsningen og Løsningens komponenter.

11.2     Opgraderinger foretages løbende af hele platformen, og Licenstager kan derfor ikke vælge at undlade at bruge nye versioner.

11.3     Såfremt det er nødvendigt for at sikre en fortsat stabil og sikker drift af løsningsplatformen, er Licensgiver berettiget til uden varsel at flytte Licenstagers data, midlertidigt deaktivere eller begrænse Licenstagers eller enkelte brugeres adgang eller andre tiltag, der er nødvendigt for at sikre fortsat stabil og sikker drift.

11.4     Licensgiver forbeholder sig retten til at have et servicevindue og foretage service af op til 3 timers varighed, hvor løsningen kan være utilgængelig for brugerne. Licensgiver bestræber sig på at placere service uden for normal arbejdstid, og vil varsle service med mindst 14 dage.

12         LOVVALG og værneting

Enhver tvist der opstår mellem parterne, og som udspringer af eller i øvrigt relaterer sig til denne Aftale, herunder også alle spørgsmål om Aftalens eksistens og fortolkning, skal afgøres efter dansk ret og med retten i Aarhus som rette værneting,